Breaking Bad - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 11:01 AM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 7 (102,553 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 40
دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Breaking Bad - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Breaking Bad - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Breaking Bad - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Breaking Bad - First Season فصل اول