Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 11:06 AM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 13 (215,469 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 51
دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم زیرنویس فارسی Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم با لینک مستقیم زیرنویس Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Breaking Bad - Fourth Season فصل چهارم