Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 10:54 AM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 25.000
  • Files: 9 (288,003 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 26
دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم با لینک مستقیم زیرنویس Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Downton Abbey - Fifth Season فصل پنجم