Fringe - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 9:19 AM   9 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 20 (428,493 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 37
دانلود زیرنویس فارسی Fringe - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Fringe - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Fringe - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Fringe - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Fringe - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Fringe - First Season فصل اول