جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 11/21/2020 8:41 PM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (25,639 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 29
دانلود زیرنویس فارسی Lip Service - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Lip Service - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Lip Service - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Lip Service - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Lip Service - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Lip Service - First Season فصل اول