Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/12/2020 10:01 AM   16 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (33,576 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 62
دانلود زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) با لینک مستقیم زیرنویس Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)