جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/16/2020 8:25 PM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (17,862 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 26
دانلود زیرنویس فارسی Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季) دانلود زیرنویس Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季) زیرنویس فارسی Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季) دانلود زیرنویس فارسی Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季) با لینک مستقیم زیرنویس Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Reunion: The Sound of the Providence Season 2 (Chong Qi Zhi Ji Hai Ting Lei Di Er Ji / Chong Qi 2 / The Lost Tomb Reboot 2 / Reunion Sound of the Providence Season 2 / 重启之极海听雷第二季)